Składniki aktywów, a księgowość

Akcja jest papierem wartościowym emitowanym przez spółkę akcyjną, dającym jej posiadaczowi prawo do współwłasności spółki oraz prawo do uczestnictwa w zysku do podziału. W aspekcie tym pomocne będzie MH – biuro księgowe. Traktowanie akcji jako ułamka kapitału akcyjnego oznacza, że kapitał akcyjny spółki akcyjnej dzieli się na akcje równej wartości nominalnej.

W statucie spółki musi zostać określona wysokość kapitału akcyjnego oraz nominalna wartość akcji oraz ich liczba. Suma nominalnych wartości wszystkich wyemitowanych akcji musi odpowiadać wielkości kapitału akcyjnego określonego w statucie spółki. W wyniku podzielenia tego kapitału przez liczbę wyemitowanych akcji określa się wartość nominalną jednej akcji. Poza kapitałem akcyjnym obligatoryjne jest tworzenie przez spółkę kapitału zapasowego, przeznaczonego na pokrycie ewentualnych strat bilansowych. Kapitał ten powstaje z odpisów z czystego zysku w wysokości 8% w skali rocznej, z dopłat za uprzywilejowanie akcji czy z nadwyżki między cena sprzedaży akcji w momencie jej emisji a ich wartością nominalną. Minimalna wysokość kapitału zapasowego wynosi 1/3 wartości kapitału akcyjnego. Spółka może posiadać również inne fundusze rezerwowe przeznaczone na pokrycie szczególnych strat oraz wydatków. Akcja odzwierciedlając w swojej treści prawa i obowiązki akcjonariusza staje się ich nośnikiem czy wyznacza ich zakres. Dzięki temu akcjonariusz może realizować prawa z akcji wobec spółki akcyjnej będącej jej emitentem, a spółka może domagać się od akcjonariusza wypełnienia obowiązków wynikających z akcji. Należy pamiętać, że akcje nie stanowią homogenicznej grupy papierów wartościowych. W praktyce spotyka się zróżnicowane rodzaje. Najogólniej rzecz biorąc akcje można podzielić na akcje uprzywilejowane oraz akcje zwykłe. Uprzywilejowanie akcji może dotyczyć różnych kwestii, takich jak: liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy czy pierwszeństwo w wypłatach dywidend, jak i również pierwszeństwo roszczeń w stosunku do majątku przedsiębiorstwa w przypadku jego likwidacji. Najczęściej jednak akcjami uprzywilejowanymi są akcje mające pierwszeństwo przy wypłatach dywidendy, która jest wypłaca z góry określonej wysokości. Uwzględniając to możemy zauważyć, że akcje o takiej formie uprzywilejowania są papierami wartościowymi podsiadającymi pewne cechy akcji zwykłych czy obligacji.

Stanowią bowiem formę pośrednią między tymi dwoma podstawowymi rodzajami instrumentów rynku kapitałowego. Akcje uprzywilejowane z reguły są papierami imiennymi. Akcja zwykła jako papier wartościowy potwierdza współwłasność spółki oraz wynikające z tego tytułu uprawnienia czy stwarza możliwość wyceny wartości spółki na rynku kapitałowym. Nabywając akcje tego rodzaju inwestor oczekuje dwojakiego rodzaju korzyści: wypłaty dywidend bądź wzrostu wartości rynkowej akcji. Korzyści te określa się w wielu przypadkach jako wartość dochodowa z akcji. Od wartości akcji nie może być wypłacane oprocentowanie, gdyż akcja stanowi element kapitału ulokowanego w przedsięwzięciu, dającym prawo do osiągania poszczególnych korzyści jedynie wówczas, gdy jest ono na tyle zyskowne, iż umożliwia wypłatę dywidendy. Akcje zwykłe są również papierami wartościowymi przynoszącymi dość zmienny dochód. Zmienność dochodu wynika stąd, że posiadacz ma prawo do dochodu rezydualnego

Dodaj komentarz