Szczegółowy opis aktywów w bilansie

Aktywa w bilansie jednostki według biuro rachunkowe Szczecin można podzielić na:

aktywa trwałe, czyli takie przy których posiadaniu dana jednostka uzyskuje korzyści ekonomiczne powyżej jednego roku, wśród tych aktywów wyróżnia się: wartości niematerialne i prawne: – koszty zakończonych prac rozwojowych, – nabyta wartość firmy – jest to różnica pomiędzy ceną nabycia firmy, a niższą od niej wartością przejętych aktywów netto,
– nabyte autorskie prawa majątkowe – są to min.: licencje, koncesje, programy komputerowe, – nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych itp., – know – how, czyli wartość uzyskanych przez jednostkę informacji związanych z wiedzą o branży tej jednostki b) rzeczowe aktywa trwałe: – środki trwałe, czyli ten majątek firmy, który użytkuje ona przez okres dłuższy niż jeden rok, jest on kompletny i zdatny do użytku i jest on przeznaczony na potrzeby firmy (budynki, grunty, maszyny, urządzenia itd.) – środki trwałe w budowie – to wszelkie nakłady, które zostały poniesione na budowę, rozbudowę lub ulepszenie środków trwałych, c) inwestycje długoterminowe – to wszelkie składniki majątkowe, które zostały nabyte przez firmę w celu osiągnięcia korzyści majątkowych np. przychody z odsetek lub dywidend, długoterminowe papiery wartościowe, d) należności długoterminowe – to sumy, które należą się jednostce i które zostaną spłacone w okresie wyższym niż jeden rok, aktywa obrotowe, czyli zasoby majątkowe firmy, które są przeznaczone do zużycia lub sprzedaży.

Dzieli się je następująco: a) zapasy, czyli: – materiały, czyli aktywa obrotowe, które zużywają się w jednym cyklu produkcyjnym, – produkty niezakończone (produkcja w toku lub półfabrykaty), – wyroby gotowe, czyli produkty, które wytworzyła dana jednostka, – towary, czyli produkty, które firma nabywa od innej firmy w celu ich dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, b) należności krótkoterminowe, czyli wszystkie płatności, których termin zapłaty od innych podmiotów na rzecz jednostki jest do jednego roku, c) inwestycje krótkoterminowe – to wszystkie składniki majątkowe firmy, które są w posiadaniu firmy przez okres do jednego roku: weksle, czeki, środki pieniężne na rachunku bankowym, środki pieniężne w kasie, krótkoterminowe papiery wartościowe itd.

Dodaj komentarz